Program

PROGRAM:

OBRADY KONGRESU 23.10.2014 Czwartek

SESJA I – Godz: 13:00-15:10

Badania obrazowe w diagnostyce i kwalifikacji terapeutycznej nowotworów narządu rodnego

Prowadzący sesję: Poręba R., Spaczyński M., Woytoń J.

 • 13:00-13:15 Sawicki W. Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce guzów jajnika
 • 13:15-13:30 Spaczyński M. Wczesne wykrywanie raka jajnika
 • 13:30-13:45 Popiela T. J. Wydolność badań obrazowych w przedoperacyjnej ocenie możliwości optymalnej cytoredukcji w zaawansowanym raku jajnika.
 • 13:45-14:00 Kędzia W.  Ocena przydatności technik Dopplerowskich w diagnostyce kobiet z rakiem szyjki macicy.
 • 14:00-14:15 Wiecheć  M., Nocuń A.  Rola ultrasonografii w diagnostyce raka błony śluzowej trzonu macicy
 • 14:15-14:30 Roszak A.  Wpływ badania PET-CT na strategię leczenia chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy
 • 14:30-14:45 Paszkowski T. Diagnostyka ultrasonograficzna stanów przedrakowych i raka endometrium wg EBM
 • 14:45-15:00 Czajkowski K. Badania obrazowe w raku narządu rodnego – granica zdrowego rozsądku
 • 15:00-15:10 Dyskusja
 • 15:10-15:30 Herbata, kawa, kanapki

SESJA II – Godz: 15:30-17:55
Biologia raka jajnika i raka trzonu macicy – współczesne wyzwania dla ginekologa onkologa

Prowadzący sesje:  Kotarski J., Zygmunt M., Rokita W.

 • 15:30-15:45 Verheijen R. (Holandia)  Onkogeneza raka jajnika./dt_list_item]
 • 15:45-16:00 Salvesen H. (Norwegia) Molekularna klasyfikacja raka endometrium – czy możemy zastosować biomarkery do indywidualizacji terapii?
 • 16:00-16:15 Janssens J. (Belgia) Pozyskiwanie tkanek w erze badań molekualrnych w nowotworach narządu rodnego u kobiet
 • 16:15-16:30 Van der Zee A. (Holandia) Obrazowanie molekularne w raku jajnika
 • 16:30-16:45 Saraiya U. (Indie) Hiperplazja endometrium u pacjentek z zespołem PCO.
 • 16:45-17:00 Markwitz-Nowak E. Patogeneza raka jajnika w oparciu o nowe odkrycia molekularne
 • 17:00-17:15 Michalski B. Analiza  szlaków metabolicznych surowiczego raka jajnika z zastosowaniem mikromacierzy oligonukleotydowych – poszukiwanie molekularnych czynników prognostycznych
 • 17:15-17:30 Tomaszewska R.Współczesne możliwości oceny typu histologicznego raka endometrium na podstawie badania materiału z wyskrobin z jamy macicy
 • 17:30-17:45 Olejek A. Białka szoku termicznego w nowotworach narządu płciowego
 • 17:45-17:55 Dyskusja
 • 17:55-18:10 Przerwa kawowa

SESJA III – Godz: 18:10-19:00
Tematy Wolne

Prowadzący sesje:  Grabiec M., Knapp P. – senior, Kojs Z.

 • 18:10-18:25 Wesołowski M. Wpływ powikłań na efektywność kosztową oddziału zabiegowego
 • 18:25-18:40 Kowalczyk-Sulewska A., Marszałek A. Analiza wyników wymazów z szyjki macicy w kierunku zakażeń HPV w uwzględnieniem genotypów wirusa – doświadczenia własne
 • 18:40-18:55 Jach R. Nowoczesna farmakoterapia w leczeniu mięśniaków macicy.
 • 18:55-19:00 Dyskusja

UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU

Godz. 19:00 – 20:00

Miejsce: Centrum Kongresowe, ul. Konopnicka 17

Prowadzący: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Prof. dr hab. Antoni Basta
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak
Przedstawiciel Europejskiego Towarzystwa Onkologii Ginekologicznej Prof. dr R. Verehijen
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej Prof. dr hab. n. med. Janina Markowska

 • 19:25-20:10 Wykład na Otwarcie: Nowotwory w sztuce Markowska J., Kornafel J., Bodnar L., Trafankowski J.

KOKTAJL POWITALNY

Godz. 20:10
Miejsce: Centrum Kongresowe, ul. Konopnicka 17

24.10.2014 PIĄTEK

Godz.: 08:00-09:00 VIDEO-SESJA – ZABIEGI OPERACYJNE

Prowadzący: Sajdak S., Krzysiek J., Knapp P.-senior, Koehler C.

 • 1. Misiek M. Endoskopia w ginekologii onkologicznej
 • 2. Sznurkowski J. Jednoblokowe wycięcie macicy wraz z przydatkami, esicą oraz całą otrzewną miednicy mniejszej techniką kompartmentową w zaawansowanym raku jajnika – film
 • 3. Basta P.  Oznaczanie węzła wartowniczego w nowotworach narządu rodnego u kobiet

SESJA IV – Godz: 09:00-10:55
Leczenie oszczędzające nowotworów złośliwych narządu rodnego z zachowaniem płodności

Prowadzący sesję: Milewicz T., Oszukowski P., Singer A.

 • 09:00-09:15 Rob L. (Czechy) Terapia neoadjuwantowa i leczenie chirurgiczne z zachowaniem płodności w raku szyjki macicy IB1/IB2 –wyniki onkologiczne i położnicze
 • 09:15-09:30 Marchetti M. (Włochy) Onkologiczne leczenie z zachowaniem płodności
 • 09:30-09:45 Koehler C. (Niemcy) Leczenie z zachowaniem płodności w raku szyjki macicy
 • 09:45-10:00 Basta A. Leczenie chirurgiczne raka jajnika z zachowaniem płodności.
 • 10:00-10:15 Bidziński M. Sposoby zachowania płodności u  chorych leczonych  na nowotwory
 • 10:15-10:30 Valdes V.Jak poprawić hemostazę w ginekologii onkologicznej-doświadczenia własne
 • 10:30-10:45 Drwiła R. Uwarunkowania i konsekwencje powikłań krwotocznych-wpływ na krótko i długoterminowe wyniki leczenia
 • 10:45-10:55 Dyskusja
 • 10:55-11:10 Przerwa kawowaT

SESJA V – Godz.: 11:10-13:20
Leczenie operacyjne nowotworów żeńskich narządów płciowych

Prowadzący sesję: Bienkiewicz A., Reroń A., Stelmachów J.

 • 11:10-11:25 Naik R. (Anglia) Czy leczenie raka jajnika powinno się odbywać w wyspecjalizowanych ośrodkach ? – warunki organizacyjne
 • 11:25-11:40 Tinelli A. (Włochy) Zapobieganie torbielom limfatycznym po limfadenektomii miednicznej
 • 11:40-11:55 Skręt A.  Zajęcie przestrzeni okołonerwowej a radykalna histerektomia oszczędzająca unerwienie wegetatywne.
 • 11:55-12:10 Emerich J. Postępowanie operacyjne w przypadkach nawrotowego raka jajnika
 • 12:10-12:25 Richter P. Wielonarządowe wycięcie w rozsiewie wewnątrzotrzewnowym nowotworów narządu rodnego a specyfika chirurgicznych operacji cytoredukcyjnych
 • 12:25-12:40 Wicherek Ł. Interdyscyplinarny charakter leczenia chirurgicznego zaawansowanego raka jajnika – od teorii do praktyki w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
 • 12:40-12:55 Knapp P. Zasadność ultraradykalnych technik operacyjnych w zaawansowanym raku jajnika
 • 12:55-13:10 Urbański K. Limfadenektomia w raku jajnika – za i przeciw
 • 13:10-13:20 Dyskusja
 • 13:20-14:15 Przerwa obiadowa

SESJA VI – Godz. 14:20-15:30
Ciąża a nowotwory

Prowadzący sesję: Huras H., Rytlewski K., Wielgoś M.

 • 14:20-14:35 Amant F. (Belgia) Oncofertility surgery in pregnancy
 • 14:35-14:50 Markowska A.  Guzy jajnika w ciąży.
 • 14:55-15:05 Suzin J. Nowotwory jajnika u kobiet w ciąży
 • 15:05-15:20 Kolawa W. Postępowanie z rakiem szyjki macicy w ciąży
 • 15:20-15:30 Dyskusja
 • 15:30-15:45 Przerwa kawowa

Sesja VII – Godz. 15:45-17:30
Rak piersi – problem wielodyscyplinarny

Prowadzący sesję: Budner M., Pietryga M., Pityński K.

 • 15:45-16:00 Budner M. (Niemcy) Organizacja i planowanie leczenia u chorych z rakiem piersi – perspektywa niemiecka
 • 16:00-16:15 Nowecki Z. Wielodyscyplinarne leczenie chorych na raka piersi w perspektywie prowadzenia zmodyfikowanego systemu opieki onkologicznej
 • 16:15-16:30 Wadowska – Jaszczyńska K./ Szpor J. Model współczesnej diagnostyki raka piersi
 • 16:30-16:45 Mituś J. Aktualne wskazania do limfadenektomii pachowej po dodatniej biopsji węzła wartowniczego u chorych na raka piersi
 • 16:45-17:00 Hodorowicz-Zaniewska D. Chirurgia w leczeniu zaawansowanego i rozsianego raka piersi
 • 17:00-17:15 Streb J. Leczenie zaawansowanego raka piersi – inhibitory wielokinazowe
 • 17:15-17:30 Basta P. Zwalidowany kwestionariusz BreastQ – szansa na kontrolę jakości leczenia chirurgicznego raka piersi
 • 17:30-17:40 Dyskusja
 • 17:40-18:40 Zgromadzenie Walne PTGO
 • 20:00 GALA DINNER

25.10.2014 SOBOTA

SESJA VIII – Godz. 08:00-10:25
Endoskopia w ginekologii onkologicznej

Prowadzący sesję: Radowicki S., Scambia G, Starczewski A.

 • 08:00-08:15 Scambia G. (Włochy) Rola laparoskopii w leczeniu zaawansowanego raka jajnika.
 • 08:15-08:30 Kimming R. (Niemcy) Chirurgia kompartmentowa w raku szyjki macicy i/lub raku endometrium z użyciem chirurgii robotowej
 • 08:30-08:45 Tinneberg H. (Niemcy) Zastosowanie endoskopii w leczeniu nowotworów narządu rodnego
 • 08:45-09:00 Malinowski A. Laparoskopia w raku endometrium
 • 09:00-09:15 Wydra D. Radykalne operacje laparoskopowe w raku szyjki macicy
 • 09:15-09:30 Pityński K.  Laparoskopowa limfadenektomia okołoaortalna w zaawansowanym raku szyjki macicy
 • 09:30-09:45 Fanfani F. Laparoscopic management of cervical cancer
 • 09:45-10:00 Thurkow A. (Holandia) Laparoskopia 3D jako sposób na ominięcie ograniczeń związanych z chirurgią laparoskopową
 • 10:00-10:15 Becker S. Ewolucja bezpieczeństwa, skutecznościi  wielofunkcyjności elektrycznych narzędzi chirurgicznych
 • 10:15-10:25 Dyskusja
 • 10:25-10:45 Przerwa kawowa

SESJA IX – Godz: 10:45-13:10
Leczenie adjuwantowe i neoadjuwantowe nowotworów narządu rodnego i piersi

Prowadzący sesję: Cekański A., Marchetti M., Markowska J.

 • 10:45-11:00 Kuhn W. (Niemcy) HIPEC w raku jajnika
 • 11:00-11:15 Deraco M. (Włochy) Operacja cytoredukcyjna z peritonektomią (CRS-PP) i wewnątrzotrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii (HIPEC) w nabłonkowym raku jajnika (EOC) i surowiczym brodawkowatym raku otrzewnej (SPPC)
 • 11:15-11:30 Karolewski K. Leczenie systemowe chorych na nie nabłonkowe nowotwory złośliwe macicy
 • 11:30-11:45 Kotarski J. Immunoterapia raka jajnika
 • 12:00-12:15 Markowska J. Nowe terapie w raku jajnika.
 • 12:15-12:30 Marnitz S. (NIemcy) Nowe podejście do chemioradioterapii w raku szyjki macicy
 • 12:30-12:45 Śpiewankiewicz B. Wewnątrzotrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii (HIPEC)
 • 12:45-13:00 Blecharz P. Chirurgia, chemioterapia czy terapia angiogenna – co przedłuża życie chorych na zaawansowanego raka jajnika?
 • 13:00-13:10 Dyskusja
 • 13:10-13:30 Przerwa kawowa

SESJA X – Godz: 13:30-14:25
Genetyczne predyspozycje do zachorowania na nowotwory żeńskich narządów płciowych

Prowadzący sesję: Blecharz P., czajkowski K., Skręt A.

 • 13:30-13:45 Byrski T. Leczenie chorych na BRCA-zależnego raka piersi
 • 13:45-14:00 Mądry R. Aktualne zasady leczenia BRCA-zależnego raka jajnika
 • 14:00-14:15 Menkiszak J. Profilaktyka raka jajnika u nosicielek mutacji BRCA1 – doświadczenia własne
 • 14:15-14:25 Dyskusja
 • 14:25-15:00 LUNCH

SESJA XI – Godz: 15:00-17:10
Tematy wolne

Prowadzący sesje: Basta A., Marianowski L., Okoń K.

 • 15:00-15:15 Wielgos B Nutramil – innowacyjna alternatywa w walce z niedożywieniem w chorobie nowotworowej
 • 15:15-15:30 Gitsch G Bipolarna technika zamykania naczyń w laparoskopii ginekologicznej
 • 15:30-15:45 Bednarek W Mięsaki macicy – co nowego w badaniach molekularnych?
 • 15:45-16:00 Semczuk A Celowane leczenie w mięsakorakach endometrium
 • 16:00-16:15 Klasa-Mazurkiewicz D Problemy ginekologiczne u pacjentek leczonych z powodu raka piersi
 • 16:15-16:30 Panek G. Współczesna chirurgia raka sromu
 • 16:30-16:45 Rechberger T. Zastosowanie TachoSil w prewencji torbieli limfatycznych po limfadenektomii miednicy
 • 16:45-17:00 Rossochacka-Rostalska B. Znaczenie komórek nowotworowych krążących we krwi (CTC) u pacjentkek z rakiem jajnika i endometrium
 • 17:0017:10 Dyskusja
 • 17:10 Zamknięcie kongresu

SESJA PLAKATOWA

24.10.2014 (PIĄTEK), godzina 13:20-14:20

Prowadzący: Jach R., Mądry R.

 • Wpływ gęstości naczyń CD 34+ i PROX1 + w guzie na odległe wyniki leczenia mięsaków gładkokomórkowych macicy.
  Bobiński M., Bednarek W., Wertel I., Polak G., Szumiło J.,  Kotarski J.
 • Socjomedyczna jakościowa analiza przyczyn niskiej zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne w Polsce. Doniesienie wstępne.
  Piątkowski W., Sadowska A., Bobiński M., Bednarek W.
 • Ocena gęstości mikronaczyń,  obecności mimikry naczyniowej I ekspresji TEM-7 w  zmianach nowotworowych endometrium.
  Czekierdowski A., Czekierdowska S., Stachowicz N., Chróściel M., Daniłoś J.
 • Gęstość naczyń z oznaczeniem nestyny i płytkopochodnego czynnika wzrostu u pacjentek z rakiem jajnika.
  Czekierdowski A., Czekierdowska S., Stachowicz N., Daniłoś J., Chróściel M.
 • Analiza mutacji i polimorfizmów w genach FANCF i FANCD2 u pacjentek z rakiem jajnika z populacji polskiej – molekularna patogeneza raka jajnika oraz poszukiwanie czynników prognostycznych i predykcyjnych.
  Moes-Sosnowska J., Chodzyńska J., Budziłowska A., Dansonka-Mieszkowska A., Rzepecka I.K. , Szafron Ł., Konopka B., Podgórska A., Pieńkowska-Grela B., Kupryjańczyk J.
 • Krążące komórki nowotworowe (CTC’s) u pacjentek z nowotworem złośliwym jajnika i endometrium.
  Jędryka M., Kolostova K., Matkowski R., Bobek V.
 • Znaczenie hipertermii lokalnej skojarzonej z chemioterapią w leczeniu zmian przerzutowych w wątrobie.
  Osuch B., Maździarz A., Kowalska M., Krynicki R., Śpiewankiewicz B.
 • Powikłania chirurgiczne po procedurze HIPEC. Kuśnierz J., Gawryluk A., Simonides M., Osuch B., Śpiewankiewicz B.
 • Ocena częstości leczenia systemowego nowotworów złośliwych narządu rodnego u pacjentek powyżej 70-roku życia.
  Kowalska M., Osuch B., Maździarz A., Śpiewankiewicz B.
 • Zależność między wartością odsetka limfocytów Treg we krwi obwodowej a stężeniem markera CA125 w surowicy u pacjentek ze wznową raka jajnika leczonych chemioterapią.
  Wiśniewski M., Wiśniewska M., Łukaszewska E., Koper K.
 • Ocena wynikow leczenia raka jajnika w Klinice Ginekologii i Onkolgii UJ CM w Krakowie w latach 1998-2006.
  Mika M.
 • Dootrzewnowa okołooperacyjna chemioterapia w hipertermii (HIPEC) w leczeniu wznowy raka jajnika – doświadczenia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
  Koper K.
 • Wybrane techniki badawcze przydatne w ocenie funkcjonowania seksualnego kobiet w   ginekologii onkologicznej.
  Rogala D., Koper K., Mazur A.
 • Funkcjonowanie seksualne kobiet chorych onkologicznie po operacjach ginekologicznych.
  Rogala D., Koper K., Mazur A.
 • Oznaczenie mRNA HPV w zmianach LSIL I HSIL w obrębie szyjki macicy.
  Galarowicz B.
 • Chemioterapia neoadjuwantowa w raku szyjki macicy – doświadczenia własne.
  Jach R.
 • Ciąża powikłana zaawansowanym rakiem żołądka.
  Piskorz T., Huras H., Jakubiec-Wiśniewska K.
 • Rak gruczołowy szyjki macicy.
  Basta P., Fuchs A., Kotlarz A., Basta A.
 • Znaczenie mikrokolpohisteroskopii w diagnostyce i kwalifikacji terapeutycznej śródnabłonkowej neoplazji i raka wczesnoinwazyjnego szyjki macicy.
  Basta P. Kotlarz A., Bałajewicz-Nowak M., Fuchs A.
 • Znaczenie kliniczne rozpoznania cytologicznego ASC i AGC.
  Kotlarz A, Mika M., Basta A.
 • Możliwości wykrycia wczesnych wznów raka szyjki macicy badaniem cytologicznym i kolposkopowym.
  Basta A., Łoboda M., Fuchs A.
 • Znaczenie kolposkopii w klinicznym postępowaniu.
  Basta P., Kotlarz A., Mika M.
 • CIN i rak szyjki macicy w obrazach kolposkopowych.
  Kolawa W., Niewęgłowska D., Homa-Gołda M.
 • Normalizacja obrazu cytologicznego pod wpływem miejscowej terapii estrogenami u kobiet w okresie menopauzy.
  Bałajewicz-Nowak M., Kowalska K., Dancewicz Ł.
 • Śródnabłonkowa neoplazja sromu – problemy kliniczne i morfologiczne.
  Basta A., Basta P., Galarowicz B,
 • Carcinoma villoglandulare colli uteri – kliniczne postępowanie i histologia.
  Szczudlik Ł., Lukoschek J., Ludwin A., Okoń K., Basta A.
 • Zapobieganie wystąpieniu pooperacyjnych nudności i wymiotów (PONW) u kobiet z chorobą lokomocyjną po operacjach laparoskopowych.
  Zając K., Basta P., Piechowicz M., Kołodziejski M.
 • Pierwotny rak sromu: częstość występowania i śmiertelność w Polsce (1999-2010).
  Banaś T., Pityński K., Jach R., Knafel A., Ludwin A., Juszczyk G., Niewęglowska D. , Pietrus M.
 • Ocena poziomu progesteronu jako dodatkowy czynnik w algorytmie oceny ryzyka raka jajnika (ROMA) wpływający na poprawę diagnostyki różnicowej u kobiet przed menopauzą.
  Pityński K., Sporek A., Lipińska I., Banaś T, Ludwin A., Bałajewicz-Nowak M., Pietrus M.
 • Zastosowanie ultrasonografii dwuwymiarowej 2D I objętościowej 3D w przedoperacyjnej ocenie stopnia zaawansowania raka błony śluzowej trzonu macicy.
  Nocun A., Wiechec M., Pietrus M., Banaś T., Bałajewicz-Nowak M., Pityński K.
 • Ekspresja genu GAPDH w zaawansowanym raku jajnika.
  Stój A., Pityński K., Okoń K., Adamek D., Opławski M., Banaś T., Bałajewicz-Nowak M., Pietrus M.
 • Ekspresja gamma-glutamylotransferazy (GGT) w endometrialnym raku endometrium.
  Ozimek T., Gałuszka N., Kopeć M., Pniak A., Milian-Ciesielska K., Pietrus M., Pityński K., Banaś T.
 • Ekspresja markerów komórek macierzystych Sox-3 I Oct4 w raku endometrium.
  Pityński K., Banaś T., Pietrus M., Bałajewicz-Nowak M., Milian-Ciesielska K., Okoń K.
 • Rak piersi a ciąża – opis przypadku.
  Kuśmierska K., Rytlewski K., Ochrem D., Huras H.
 • Długoletnie przezycia pacjentek leczonych interdyscyplinarnie z powodu zaawansowanego raka jajnika – doświadczenia własne.
  Kszyk Z., Bahyrycz J., Hosiawa W., Śliwińska A., Lisak M.
 • Miejsce zabiegu chemoembolizacji w objawowym leczeniu pacjentek z zaawansowanym rakiem szyjki macicy – doświadczenia własne.
  Bahyrycz J., Kszyk Z., Hosiawa W., Śliwińska A., Lisak M.
 • Postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w przypadku guzów jajnika o granicznej złośliwości u pacjentek leczonych w Klinice Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
  J. Bahyrycz, Z. Kszyk , W. Hosiawa, A. Śliwińska, M. Lisak