Regulamin Zarządu Głównego

Regulamin organizacyjny Zarządu PTGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 • Zarząd Towarzystwa zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym PTGO
 • W skład Zarządu wchodzą:
  • Prezes Towarzystwa,
  • 2 Wiceprezesów,
  • Sekretarz,
  • Skarbnik,
  • 10 Członków.
 • W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą : prezes Towarzystwa, 2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik

Rozdział II
Zadania Zarządu

§2

Zarząd realizuje zadania wynikające z postanowień Statutu Towarzystwa i uchwał Walnego Zebrania.

§3

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
 • gospodarowanie mieniem Towarzystwa,
 • przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
 • określenie sposobu wykonania uchwał,
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji Towarzystwa,
 • opracowanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,
 • przyjmowanie nowych członków do Towarzystwa,
 • odwoływanie członków Towarzystwa,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Towarzystwa,
 • informowanie członków Towarzystwa o podjętych przedsięwzięciach,
 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

§4

 • Działalność finansowa Zarządu podlega absolutorium.
 • Nie udzielenie absolutorium Zarządowi jest jednoznaczne z jego odwołaniem.

Rozdział III
Tryb pracy Zarządu

§5

 • Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez: Prezes lub Wiceprezesa
 • Posiedzenia Zarządu zwoływane są nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy
 • W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym bierze udział Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
 • Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwoływane są nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 • Zawiadomienia wraz z porządkiem obrad o posiedzeniu Zarządu Głównego każdy z członków powinien otrzymać nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem.

§6

 • Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Towarzystwa. W przypadku nieobecności Prezesa obradom Zarządu przewodniczy Wiceprezes wskazany przez Prezesa.
 • Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
 • Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, listę obecności, stwierdzenie quorum, stwierdzenie podjęcia uchwał, rozporządzeń.

§7

 • Zarząd podejmuje uchwały oraz wydaje rozporządzenia kolegialnie zwykłą większością głosów.
 • Głosowanie odbywa się jawnie lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu tajnie
 • W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Zarządu.
 • W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu. W przypadku głosowania tajnego należy powtórzyć głosowanie.

Rozdział IV
Prezes Towarzystwa

§8

 • Organizuje i odpowiada za całokształt pracy Towarzystwa.
 • Kieruje bieżącymi sprawami Towarzystwa.
 • Reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz

Rozdział V
Wiceprezes Towarzystwa

§9

 • Jest współorganizatorem pracy Towarzystwa.
 • Zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności, lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
 • W porozumieniu z Prezesem reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 • Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Rozdział VI
Sekretarz Towarzystwa

§10

 • Nadzoruje i wspiera działalność biura Towarzystwa.
 • Sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji oraz bieżącą korespondencją Towarzystwa.
 • Sporządza protokóły z posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania.
 • Bierze udział w posiedzeniach Zarządu.
 • Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Rozdział VII
Skarbnik Towarzystwa

§11

 • Sprawuje nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Towarzystwa:
  • zbiera składki członkowskie,
  • podpisuje dokumentację finansową oraz umowy wraz z innymi osobami upoważnionymi do składania podpisów,
  • przygotowuje sprawozdania dotyczące finansów Towarzystwa,
  • sporządza rachunek wyników oraz bilans roczny,
  • prowadzi dokumentację sprawozdawczą z Urzędami Skarbowymi.
 • Bierze udział w posiedzeniach Zarządu.
 • Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Rozdział VIII
Członkowie Zarządu

§12

Do Członków Zarządu należy:

 • Udział w posiedzeniach Zarządu.
 • Realizacja zadań wynikających z uchwał, rozporządzeń Zarządu i Walnego Zebrania.
 • Inicjowanie i wspieranie działalności Towarzystwa.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa.

Rozdział IX
Zasady podpisywania pism i dokumentów

§13

 • Dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych podpisują: Prezes i Skarbnik
 • Pozostałe pisma podpisuje Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział X
Zasady gospodarki finansami Towarzystwa

§14

 • Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia dokładnej i przejrzystej księgowości zgodnej z Ustawą dotyczącą organizacji pozarządowych.
 • Za gospodarkę finansową Towarzystwa odpowiada Zarząd.
 • Dokumentacja finansowa Towarzystwa powinna znajdować się w biurze PTGO.
 • Za dokumentację finansową Towarzystwa odpowiada bezpośrednio Skarbnik.

Rozdział XI
Przepisy końcowe

§15

Wszyscy członkowie Zarządu pełnią funkcje honorowo, bez pobierania żadnych wynagrodzeń.