O NAS

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Regulamin organizacyjny Zarządu PTGO

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

 • Zarząd Towarzystwa zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym PTGO
 • W skład Zarządu wchodzą:
  • Prezes Towarzystwa,
  • 2 Wiceprezesów,
  • Sekretarz,
  • Skarbnik,
  • 10 Członków.
 • W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą : prezes Towarzystwa, 2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik

Rozdział II Zadania Zarządu

§2

Zarząd realizuje zadania wynikające z postanowień Statutu Towarzystwa i uchwał Walnego Zebrania.

§3

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
 • gospodarowanie mieniem Towarzystwa,
 • przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
 • określenie sposobu wykonania uchwał,
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji Towarzystwa,
 • opracowanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,
 • przyjmowanie nowych członków do Towarzystwa,
 • odwoływanie członków Towarzystwa,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Towarzystwa,
 • informowanie członków Towarzystwa o podjętych przedsięwzięciach,
 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

§4

 • Działalność finansowa Zarządu podlega absolutorium.
 • Nie udzielenie absolutorium Zarządowi jest jednoznaczne z jego odwołaniem.

Rozdział III Tryb pracy Zarządu

§5

 • Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez: Prezes lub Wiceprezesa
 • Posiedzenia Zarządu zwoływane są nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy
 • W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym bierze udział Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
 • Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwoływane są nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 • Zawiadomienia wraz z porządkiem obrad o posiedzeniu Zarządu Głównego każdy z członków powinien otrzymać nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem.

§6

 • Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Towarzystwa. W przypadku nieobecności Prezesa obradom Zarządu przewodniczy Wiceprezes wskazany przez Prezesa.
 • Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
 • Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, listę obecności, stwierdzenie quorum, stwierdzenie podjęcia uchwał, rozporządzeń.

§7

 • Zarząd podejmuje uchwały oraz wydaje rozporządzenia kolegialnie zwykłą większością głosów.
 • Głosowanie odbywa się jawnie lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu tajnie
 • W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Zarządu.
 • W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu. W przypadku głosowania tajnego należy powtórzyć głosowanie.

Rozdział IV Prezes Towarzystwa

§8

 • Organizuje i odpowiada za całokształt pracy Towarzystwa.
 • Kieruje bieżącymi sprawami Towarzystwa.
 • Reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz

Rozdział V Wiceprezes Towarzystwa

§9

 • Jest współorganizatorem pracy Towarzystwa.
 • Zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności, lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
 • W porozumieniu z Prezesem reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 • Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Rozdział VI Sekretarz Towarzystwa

§10

 • Nadzoruje i wspiera działalność biura Towarzystwa.
 • Sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji oraz bieżącą korespondencją Towarzystwa.
 • Sporządza protokóły z posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania.
 • Bierze udział w posiedzeniach Zarządu.
 • Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Rozdział VII Skarbnik Towarzystwa

§11

 • Sprawuje nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Towarzystwa:
  • zbiera składki członkowskie,
  • podpisuje dokumentację finansową oraz umowy wraz z innymi osobami upoważnionymi do składania podpisów,
  • przygotowuje sprawozdania dotyczące finansów Towarzystwa,
  • sporządza rachunek wyników oraz bilans roczny,
  • prowadzi dokumentację sprawozdawczą z Urzędami Skarbowymi.
 • Bierze udział w posiedzeniach Zarządu.
 • Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Rozdział VIII Członkowie Zarządu

§12

Do Członków Zarządu należy:
 • Udział w posiedzeniach Zarządu.
 • Realizacja zadań wynikających z uchwał, rozporządzeń Zarządu i Walnego Zebrania.
 • Inicjowanie i wspieranie działalności Towarzystwa.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa.

Rozdział IX Zasady podpisywania pism i dokumentów

§13

 • Dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych podpisują: Prezes i Skarbnik
 • Pozostałe pisma podpisuje Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział X Zasady gospodarki finansami Towarzystwa

§14

 • Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia dokładnej i przejrzystej księgowości zgodnej z Ustawą dotyczącą organizacji pozarządowych.
 • Za gospodarkę finansową Towarzystwa odpowiada Zarząd.
 • Dokumentacja finansowa Towarzystwa powinna znajdować się w biurze PTGO.
 • Za dokumentację finansową Towarzystwa odpowiada bezpośrednio Skarbnik.

Rozdział XI Przepisy końcowe

§15

Wszyscy członkowie Zarządu pełnią funkcje honorowo, bez pobierania żadnych wynagrodzeń.

26 czerwca 2024

Spotkania pokongresowe PTGO – ASCO / ESMO GO 2024
Szanowni Państwo 1 lipca o godz. 19:00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu: Spotkania pokongresowe PTGO – ASCO / ESMO GO 2024. W trakcie debaty podsumujemy doniesienia z Kongresów: Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – ASCO 2024, 31 maja- 4 czerwca, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej – ESMO Gyneacological Cancer 2024, 20-22 czerwca, Florencja,… Czytaj dalej Spotkania pokongresowe PTGO – ASCO / ESMO GO 2024

20 czerwca 2024

Webinar 24.06.2024: Rak jajnika w pytaniach i odpowiedziach – spotkania z Ekspertem cz. 3
Szanowni Państwo, 24 czerwca o godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie z cyklu PIGUŁKI WIEDZY „Rak jajnika w pytaniach i odpowiedziach – spotkania z Ekspertem cz. 3” WEBINAR SKIEROWANY JEST DO PACJENTEK I ICH RODZIN. REJESTRACJA I LOGOWANIE NIE JEST WYMAGANE. Ekspertem spotkania będzie: Dr hab. n. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz specjalista ginekologii onkologicznej, Klinika Położnictwa i Ginekologii,… Czytaj dalej Webinar 24.06.2024: Rak jajnika w pytaniach i odpowiedziach – spotkania z Ekspertem cz. 3

19 czerwca 2024

Webinar 20.06.2024: Rak jajnika w pytaniach i odpowiedziach – spotkania z Ekspertem cz. 2
Szanowni Państwo, 20 czerwca o godz. 19.30 zapraszamy na spotkanie z cyklu PIGUŁKI WIEDZY „Rak jajnika w pytaniach i odpowiedziach – spotkania z Ekspertem cz. 2” WEBINAR SKIEROWANY JEST DO PACJENTEK I ICH RODZIN. REJESTRACJA I LOGOWANIE NIE JEST WYMAGANE. Ekspertem spotkania będzie: Dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk Specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, Koordynator Oddziału… Czytaj dalej Webinar 20.06.2024: Rak jajnika w pytaniach i odpowiedziach – spotkania z Ekspertem cz. 2

PARTNERZY TOWARZYSTWA

Kontakt

Sekretariat PTGO

MedicalArt Group Sp. z o.o.

ul. Promyka 13

01-604 Warszawa

tel/fax: +48 538 496 859

e-mail: sekretariat@ptgo.pl

NIP: 9512110908, KRS: 0000190051

Nr konta: 71 1240 1125 1111 0010 0227 0408

Ta strona używa plików cookie do poprawnego działania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na te zasady.

Zobacz politykę prywatności