O NAS

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Regulamin organizacyjny Zarządu PTGO

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

 • Zarząd Towarzystwa zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym PTGO
 • W skład Zarządu wchodzą:
  • Prezes Towarzystwa,
  • 2 Wiceprezesów,
  • Sekretarz,
  • Skarbnik,
  • 10 Członków.
 • W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą : prezes Towarzystwa, 2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik

Rozdział II Zadania Zarządu

§2

Zarząd realizuje zadania wynikające z postanowień Statutu Towarzystwa i uchwał Walnego Zebrania.

§3

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
 • gospodarowanie mieniem Towarzystwa,
 • przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
 • określenie sposobu wykonania uchwał,
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji Towarzystwa,
 • opracowanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,
 • przyjmowanie nowych członków do Towarzystwa,
 • odwoływanie członków Towarzystwa,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Towarzystwa,
 • informowanie członków Towarzystwa o podjętych przedsięwzięciach,
 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

§4

 • Działalność finansowa Zarządu podlega absolutorium.
 • Nie udzielenie absolutorium Zarządowi jest jednoznaczne z jego odwołaniem.

Rozdział III Tryb pracy Zarządu

§5

 • Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez: Prezes lub Wiceprezesa
 • Posiedzenia Zarządu zwoływane są nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy
 • W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym bierze udział Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
 • Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwoływane są nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 • Zawiadomienia wraz z porządkiem obrad o posiedzeniu Zarządu Głównego każdy z członków powinien otrzymać nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem.

§6

 • Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Towarzystwa. W przypadku nieobecności Prezesa obradom Zarządu przewodniczy Wiceprezes wskazany przez Prezesa.
 • Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
 • Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, listę obecności, stwierdzenie quorum, stwierdzenie podjęcia uchwał, rozporządzeń.

§7

 • Zarząd podejmuje uchwały oraz wydaje rozporządzenia kolegialnie zwykłą większością głosów.
 • Głosowanie odbywa się jawnie lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu tajnie
 • W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Zarządu.
 • W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu. W przypadku głosowania tajnego należy powtórzyć głosowanie.

Rozdział IV Prezes Towarzystwa

§8

 • Organizuje i odpowiada za całokształt pracy Towarzystwa.
 • Kieruje bieżącymi sprawami Towarzystwa.
 • Reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz

Rozdział V Wiceprezes Towarzystwa

§9

 • Jest współorganizatorem pracy Towarzystwa.
 • Zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności, lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
 • W porozumieniu z Prezesem reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 • Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Rozdział VI Sekretarz Towarzystwa

§10

 • Nadzoruje i wspiera działalność biura Towarzystwa.
 • Sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji oraz bieżącą korespondencją Towarzystwa.
 • Sporządza protokóły z posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania.
 • Bierze udział w posiedzeniach Zarządu.
 • Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Rozdział VII Skarbnik Towarzystwa

§11

 • Sprawuje nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Towarzystwa:
  • zbiera składki członkowskie,
  • podpisuje dokumentację finansową oraz umowy wraz z innymi osobami upoważnionymi do składania podpisów,
  • przygotowuje sprawozdania dotyczące finansów Towarzystwa,
  • sporządza rachunek wyników oraz bilans roczny,
  • prowadzi dokumentację sprawozdawczą z Urzędami Skarbowymi.
 • Bierze udział w posiedzeniach Zarządu.
 • Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Rozdział VIII Członkowie Zarządu

§12

Do Członków Zarządu należy:
 • Udział w posiedzeniach Zarządu.
 • Realizacja zadań wynikających z uchwał, rozporządzeń Zarządu i Walnego Zebrania.
 • Inicjowanie i wspieranie działalności Towarzystwa.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa.

Rozdział IX Zasady podpisywania pism i dokumentów

§13

 • Dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych podpisują: Prezes i Skarbnik
 • Pozostałe pisma podpisuje Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział X Zasady gospodarki finansami Towarzystwa

§14

 • Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia dokładnej i przejrzystej księgowości zgodnej z Ustawą dotyczącą organizacji pozarządowych.
 • Za gospodarkę finansową Towarzystwa odpowiada Zarząd.
 • Dokumentacja finansowa Towarzystwa powinna znajdować się w biurze PTGO.
 • Za dokumentację finansową Towarzystwa odpowiada bezpośrednio Skarbnik.

Rozdział XI Przepisy końcowe

§15

Wszyscy członkowie Zarządu pełnią funkcje honorowo, bez pobierania żadnych wynagrodzeń.

18 września 2023

Polki częściej niż inne Europejki umierają na nowotwory ginekologiczne

14 września 2023

Webinar: HPV – to nie tylko rak szyjki (case study – srom)
Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu AKADEMIA PROFILAKTYKI HPV. Tematem webinaru będzie: HPV – to nie tylko rak szyjki. (case study -srom) 28 września o godz. 19.00 naszymi gośćmi będą: Dr n. med. Aleksandra Zielińska specjalista ginekologii onkologicznej Zespół Oddziałów Ginekologii i Położnictwa Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie oraz Dr hab. n. med. Hubert Wolski,… Czytaj dalej Webinar: HPV – to nie tylko rak szyjki (case study – srom)

14 września 2023

Webinar: Szczepienie w gabinecie prywatnym – jak rozmawiać z pacjentem 26+?
Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu AKADEMIA PROFILAKTYKI HPV. Tematem webinaru będzie szczepienie w gabinecie prywatnym – jak rozmawiać z pacjentem 26+? 26 września o godz. 19.00 naszymi gośćmi będą: dr n. med. Dominik Pruski, specjalista ginekologii onkologicznej Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdz. Ginekologii Onkologicznej i Pododdz. Endokrynologii Ginekologicznej Szpital Wojewódzki w Poznaniu oraz dr Piotr… Czytaj dalej Webinar: Szczepienie w gabinecie prywatnym – jak rozmawiać z pacjentem 26+?

PARTNERZY TOWARZYSTWA

Kontakt

Sekretariat PTGO

MedicalArt Group Sp. z o.o.

ul. Promyka 13

01-604 Warszawa

tel/fax: +48 538 496 859

e-mail: sekretariat@ptgo.pl

NIP: 9512110908, KRS: 0000190051

Nr konta: 71 1240 1125 1111 0010 0227 0408

Ta strona używa plików cookie do poprawnego działania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na te zasady.

Zobacz politykę prywatności