O NAS

STATUT

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, w skrócie PTGO, zwane w dalszych postanowieniach statutu Towarzystwem i działa na zasadach określonych w „Prawie o stowarzyszeniach” z dnia 7.IV.1989 r ( Dz.Ust.Nr 20 z 10.IV.89 ) z późniejszymi zmianami.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych m.st. Warszawa.

§3

 1. Towarzystwo może tworzyć Oddziały Regionalne.
 2. Członkowie Towarzystwa mogą także realizować swoje cele statutowe w Klubie Młodych Ginekologów Onkologów oraz Polskiej Grupie Onkologii Ginekologicznej ds. Badań Klinicznych.

§4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania. Oświadczenia w sprawach Towarzystwa składają dwie osoby łącznie:
 1. Prezes lub wiceprezes oraz skarbnik – w sprawach majątkowych;
 2. Prezes lub wiceprezes oraz sekretarz – w innych sprawach;
 3. Prezes lub wiceprezes oraz Przewodniczący PGOG – w zakresie działalności PGOG.

§6

Towarzystwo używa podłużnej pieczęci z napisem: Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej.

§7

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

Celem Towarzystwa jest:
 1. Szerzenie zdobyczy nauki między ginekologami, patologami, chirurgami, onkologami i radioterapeutami oraz innymi specjalnościami mającymi związek z ginekologią onkologiczną.
 2. Rozwój naukowy w dziedzinie badań, profilaktyki, leczenia i diagnostyki w zakresie chorób onko-ginekologicznych.
 3. Zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej.
 4. Podnoszenie poziomu oświaty zdrowotnej w zakresie lecznictwa i profilaktyki poprzez współdziałanie w tym zakresie z władzami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i za granicą w organizowaniu walki z rakiem.
 5. Podnoszenie etyki zawodowej członków.

§9

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
 1. Organizuje kongresy, zebrania, sympozja, konferencje naukowe i zjazdy naukowe.
 2. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród naukowych.
 3. Prowadzi działalność wydawniczą w kraju i współpracuje z wydawnictwami zagranicznymi.
 4. Współdziałanie z organami samorządów lekarskich, Narodowym Funduszem Zdrowia, publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz lekarzami praktykującymi prywatnie w zakresie ginekologii onkologicznej.
 5. Współdziałanie z innymi towarzystwami naukowymi i organizacjami społecznymi na rzecz podniesienia wiedzy z zakresu ginekologii onkologicznej.
 6. Prowadzenie pomocniczo działalności gospodarczej w zakresie udzielania konsultacji oraz sporządzania opinii z zakresu ginekologii onkologicznej w indywidualnych sprawach spornych, w tym na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 7. Współdziała w organizowaniu i realizowaniu naukowej działalności informacyjno-szkoleniowej.
 8. Współdziała w specjalizowaniu i doszkalaniu kadry medycznej w zakresie ginekologii onkologicznej.
 9. Wspiera administracyjnie i organizacyjnie swoich członków w organizowaniu i prowadzeniu badań klinicznych.
 10. Organizuje projekty w zakresie oceny klinicznej.
 11. Prowadzi działalność oświatowo-zdrowotną w zakresie swojej specjalności.

Rozdział 3

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

W skład PTGO wchodzą członkowie zwyczajni, wspierający, honorowi oraz członkowie korespondenci.
 1. Członkiem zwyczajnym może być, absolwent wyższej uczelni medycznej lub inny wykazujący w swoich pracach dorobek z zakresu ginekologii onkologicznej lub innych nauk z nią związanych
 2. Członkiem honorowym może zostać osoba z kraju i z zagranicy szczególnie zasłużona dla nauki i Towarzystwa – tę godność nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.
 3. Członkiem korespondentem może zostać osoba zainteresowana działalnością Towarzystwa, mieszkająca poza Polską.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana wspieraniem działalności Towarzystwa. Osoba prawna bierze udział w pracach Towarzystwa za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§11

 1. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału Regionalnego, jeśli taki istnieje na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowanego.
 2. Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członkowie korespondenci przyjmowani są przez Zarząd Główny na wniosek jednego z jego członków nadzwyczajnych lub zwyczajnych.
 4. Członkowie wspierający są przyjmowani uchwałą Zarządu Głównego PTGO.

§12

Członkowie Towarzystwa maja prawo do:
 1. Członkowie zwyczajni
  1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
  2. uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach, zjazdach i sympozjach Towarzystwa,
  3. działania na rzecz Towarzystwa zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
 2. Członkowie honorowi posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni i nadzwyczajni z wyłączeniem praw wyborczych oraz są zwolnieni od opłacania składek.
 3. Członkowie korespondenci i członkowie wspierający posiadają jedynie prawa opisane w § 12 pkt b i pkt c.

§13

 1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa zobowiązani są do:
  1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
  3. przestrzegania norm współżycia i zasad etyki zawodowej,
  4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny.
  5. każdy z członków zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych w sekretariacie Towarzystwa o ile ulegną one zmianie w stosunku do danych podanych w deklaracji członkowskiej PTGO.
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§14

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie,
  2. skreślenia przez Zarząd Główny za nieopłacenie składek członkowskich do końca trzeciego kwartału roku, za który jest należna składka, mimo pisemnego (listownie) lub pocztą elektroniczną ( na adres podany w danych osobowych) upomnienia, może być przyjęty ponownie na zasadach ogólnych po uregulowaniu zaległych składek,
  3. wykluczenie przez Zarząd w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na dodatkową karę utraty praw publicznych,
  4. wykluczenia na mocy uchwały Sądu Koleżeńskiego
 2. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających przez Zarząd Główny może odbyć się w momencie utraty osobowości prawnej w/w członka.
 4. Od uchwał o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni. Nie dotyczy to orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów od których przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w trybie § 40 pkt 4.

Rozdział 4

WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA

§15

 1. Władzami naczelnymi Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej są;
 2. Walne Zgromadzenie PTGO,
 3. Zarząd Główny PTGO,
 4. Główna Komisja Rewizyjna PTGO,
 5. Główny Sąd Koleżeński PTGO.
 6. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
 7. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa maksymalnie 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
 8. Wybory mogę być przeprowadzone również korespondencyjnie lub w systemie informatycznym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
 9. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 10. W przypadku ustąpienia członków władz w czasie kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 11. Wybory mogą być przeprowadzone również korespondencyjnie lub w systemie informatycznym.

WALNE ZGROMADZENIE

§16

 1. Najwyższą władzą towarzystwa jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd Główny.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w czasie Zjazdów Naukowych PTGO nie rzadziej niż co 4 lata.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§17

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
 1. Z głosem stanowiącym członkowie: zwyczajni i honorowi.
 2. Z głosem doradczym członkowie: korespondenci, wspierający i zaproszeni goście.

§18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. Ustalanie kierunków i programu działania Towarzystwa.
 2. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór Prezesa oraz Prezesa Elekta.
 5. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 6. Uchwalanie zmian statutu.
 7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.
 9. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez ustępujące władze Towarzystwa lub Zarządy Oddziałów.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach członkowskich wymienionych w § 14 pkt 4.
 11. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia
 12. Walne Zgromadzenie jest prawomocne:
  1. w I terminie przy obecności członków w liczbie 50 % +1,
  2. w II terminie bez względu na liczbę członków.

§19

Obrady Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane.

§20

Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zgromadzenia.

§21

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
  1. na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
  2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTGO,
  3. na wniosek co najmniej trzech Oddziałów Towarzystwa zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu,
  4. na wniosek co najmniej 1/4 ogółu członków PTGO.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku (żądania) lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

ZARZĄD GŁÓWNY PTGO

§22

 1. Zarząd Główny używa pieczęci z napisem „Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej –Zarząd Główny”.
 2. Zarząd Główny składa się z 15 członków. W jego skład, poza obejmującym funkcje prezesem, wchodzi Prezes ustępujący, nowo wybrany Prezes Elekt, przewodniczący Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych i przewodniczący Klubu Młodych Ginekologów Onkologów. 10 pozostałych członków wybieranych jest przez Walne Zgromadzenie.
 3. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, realizuje uchwały i wytyczne Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 4. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§23

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 1. Uchwalanie problemowych planów pracy, budżetu i sprawozdań z ich wykonania.
 2. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie oddziałów, sekcji naukowych i komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności oraz powoływanie przewodniczących sekcji naukowych.
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz zawierania umów w jego imieniu.
 4. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa.
 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 6. Współdziałanie z zainteresowanymi władzami i instytucjami w zakresie naukowej działalności Towarzystwa.
 7. Występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
 8. Zatwierdzenie regulaminów działalności Zarządów Oddziałów, Sekcji Naukowych i komisji problemowych.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 10. Ustalanie wysokości składek, za zgodą Głównej Komisji Rewizyjnej, na każdy rok kalendarzowy.
 11. Nadawanie i pozbawianie godności Honorowego Prezesa Towarzystwa.
 12. Nadawanie i pozbawianie honorowych odznaczeń.
 13. Zarząd może udzielać osobom kierującym pracą sekretariatu i sekcji stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Towarzystwa.

§24

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku i zwoływane są przez prezesa lub jednego z wiceprezesów.
 2. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego oraz jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§25

Prezydium Zarządu Głównego składa się z pięciu osób, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 1. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie.
 2. Prezes Zarządu wybierany jest na okres jednej kadencji bez możliwości ponownego powołania do pełnienia tej samej funkcji w kolejnej najbliższej kadencji.
 3. Pozostałych członków Prezydium Zarządu Głównego – dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Zarząd Główny wybiera ze swego grona.

§25a

 1. Prezesa Elekta wybiera Walne Zgromadzenie.
 2. Prezes Elekt pełni funkcję Prezesa Zarządu przez okres następnej kadencji po upływie kadencji Prezesa Zarządu.
 3. Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest wybór członków Zarządu Głównego może z ważnych powodów powziąć uchwałę o zmianie osoby Prezesa Elekta.

§26

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków Prezydium w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
 3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co 3 miesiące.
 4. Prezes Zarządu Głównego może zaprosić na posiedzenie Zarządu Głównego osoby nie wchodzące w skład tego organu, w szczególności prezesów Oddziałów Regionalnych Towarzystwa.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§27

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 3. Główna Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 4. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które:
  1. nie są członkami Zarządu Głównego i nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§28

 1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium udzielanego Zarządowi Głównemu,
  3. kontrola opłacania składek członkowskich,
  4. współdziałanie i koordynowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów,
  5. przedstawianie Zarządowi Głównemu i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.
 2. Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 3. Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§29

 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 2. Główny Sąd Koleżeński jako II instancja, rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów.
 3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

§30

Szczegółowy tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego i Sądów Koleżeńskich Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.

Rozdział 5

ODDZIAŁY REGIONALNE TOWARZYSTWA

§31

 1. Oddziały Regionalne Towarzystwa powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego jeżeli na danym terenie pracuje lub mieszka co najmniej 15 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.
 2. Teren działania Oddziału oraz siedzibę ustala Zarząd Główny.

§32

 1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
  4. Sąd Koleżeński Oddziału.
 2. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 3. Postanowienia § 15 pkt 3 stosuje się odpowiednio do Walnych Zebrań Członków Oddziału.

§33

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§34

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
  1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z uchwałami władz naczelnych Towarzystwa,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  4. wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
  5. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez ustępujące władze Oddziału i członków Towarzystwa,
  6. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania członków.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi zrzeszeni w Oddziale, a z głosem doradczym – członkowie nadzwyczajni i zaproszeni goście.

§35

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału – Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§36

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane:
  1. na żądanie Zarządu Głównego,
  2. na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,
  3. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  4. na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zrzeszonych w Oddziale.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w terminie 4 tygodni od daty otrzymania wniosku (żądania) lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane

§37

 1. Zarząd Oddziału składa się z 5-7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1. uchwalanie planów działalności Oddziału Towarzystwa oraz zatwierdzania sprawozdań z ich wykonania,
  2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania członków oraz uchwał i wytycznych władz Towarzystwa,
  3. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  4. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz towarzystwa,
  5. przyjmowanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych,
  6. prowadzenie działalności szkoleniowej i naukowej na swoim terenie,
  7. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,
  8. składanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz Towarzystwa,
  10. zwoływanie Walnych Zebrań członków Oddziału.
 3. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§38

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

§39

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
  1. Kontrola opłacania składek członkowskich.
  2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

§40

 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z pięciu osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński Oddziału powołany jest do rozpatrywania i rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa oraz naruszania zasad współżycia społecznego.
 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
  3. wykluczenie z Towarzystwa.
 4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego, w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

Rozdział 6
KLUB MŁODYCH GINEKOLOGÓW ONKOLOGÓW

§41

 1. W strukturach Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej działa Klub Młodych Ginekologów Onkologów (KMGO).
 2. KMGO zrzesza członków PTGO do 40 r.ż. a członkostwo w KMGO jest dobrowolne.
 3. Członkowie KMGO wybierają wśród swoich członków przewodniczącego który wchodzi w skład Zarządu Głównego PTGO.
 4. Kadencja przewodniczącego KMGO jest równa z kadencją Zarządu Głównego Towarzystwa a jego wybór odbywa się przed wyborami Zarządu.
 5. Przewodniczący KMGO posiada pełnomocnictwo prawne umożliwiające mu realizację działań KMGO.
 6. KMGO posiada subkonto w ramach konta bankowego PTGO.
 7. Na wniosek Prezesa PTGO, nie rzadziej jednak niż raz w roku, przewodniczący KMGO przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności KMGO.
 8. Działalność KMGO opisuje regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny PTGO.

Rozdział 7

POLSKA GRUPA ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ DS. BADAŃ KLINICZNYCH.

§42

 1. W strukturach Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej działa Polska Grupa Onkologii Ginekologicznej (PGOG)
 2. Członkiem grupy zostaje członek towarzystwa na wniosek złożony Zarządowi Grupy.
 3. Członkowie PGOG wybierają wśród swoich członków przewodniczącego, który wchodzi w skład Zarządu Głównego PTGO.
 4. Kadencja przewodniczącego PGOG jest równa z kadencją Zarządu Głównego Towarzystwa a jego wybór odbywa się przed wyborami Zarządu.
 5. Przewodniczący PGOG posiada pełnomocnictwo prawne umożliwiające mu realizację działań PGOG.
 6. PGOG posiada subkonto w ramach konta bankowego.
 7. Na wniosek Prezesa PTGO, nie rzadziej jednak niż raz w roku, przewodniczący PGOG przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności PGOG.
 8. Działalność PGOG opisuje regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny PTGO.

Rozdział 8

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§43

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa autorskie, patenty, wynalazki i fundusze.

§44

Na fundusze Towarzystwa składają się:
 1. Składki,
 2. Subwencje i dotacje,
 3. Wpływy z działalności własnej Towarzystwa,
 4. Zapisy i darowizny,
 5. Wpływy z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach.

§44a

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  1. edukacji
  2. wydawania książek
  3. wydawania czasopism i pozostałych periodyków,
  4. badań naukowych, klinicznych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii
  5. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  6. działalności organizacji profesjonalnych.

§45

Składki należy uiszczać w terminie do końca I kwartału roku, za który są one należne.

§46

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny.
 2. Władze Oddziałów Towarzystwa są zobowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Zarząd Główny.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Towarzystwa,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 4. Cały dochód Towarzystwa służy wyłącznie realizacji zadań statutowych należących do sfery zadań działalności pożytku publicznego.

§47

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby – prezes lub wiceprezes Zarządu Głównego oraz skarbnik.
 2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza Zarządu Głównego.

Rozdział 9

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§48

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie.

§49

Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjęte większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi również sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Towarzystwa

Rozdział 10

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESÓW I KONFERENCJI PTGO

§50

 1. Komitet Organizacyjny tworzy się w miejscu odbycia Konferencji Naukowej i składa się z wybranego przez Zarząd Główny przewodniczącego oraz członków przez tego ostatniego wybranych.
 2. Do obowiązków Komitetu Organizacyjnego należy:
  1. szczegółowe przygotowanie konferencji,
  2. współpraca z Komisją Naukową Konferencji wyłonioną przez Zarząd
  3. przedstawienie Zarządowi Głównemu w ciągu 2 miesięcy od ukończenia zjazdu wszelkich materiałów naukowych w celu ewentualnej publikacji oraz sprawozdania ze swojej działalności finansowej
  4. wspólnie z Komisją Naukową , dobór prelegentów i wykładowców
  5. wspólnie z Komisją Naukową ułożenie planu prezentacji prac naukowych
 3. Komitet Organizacyjny rozwiązuje się z chwilą przyjęcia przez Zarząd Główny sprawozdania z jego działalności

15 czerwca 2024

Webinar 17.06.2024: Rak jajnika w pytaniach i odpowiedziach – spotkania z Ekspertem
Szanowni Państwo, 17 czerwca o godz. 19.30 zapraszamy na spotkanie z cyklu PIGUŁKI WIEDZY „Rak jajnika w pytaniach i odpowiedziach – spotkania z Ekspertem” Ekspertem spotkania będzie: Dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk Specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, Koordynator Oddziału Onkologii Ginekologicznej w Białostockim Centrum Onkologii W imieniu pacjentek pytania zada: Justyna Karwowska Koordynator Opieki Onkologicznej, Białostockie Centrum… Czytaj dalej Webinar 17.06.2024: Rak jajnika w pytaniach i odpowiedziach – spotkania z Ekspertem

7 czerwca 2024

Webinar 25.06.2024: Rozliczanie diagnostyki w ginekologii onkologicznej, w tym badań genetycznych cz. 2
Szanowni Państwo, 25 maja o godz. 19:00 zapraszamy na webinar„Rozliczanie diagnostyki w ginekologii onkologicznej, w tym badań genetycznych. Część II: Organizacja i rozliczanie świadczeń szpitalnych w ginekologii onkologicznej. Kluczowe zapisy dokumentacji medycznej.” Prowadzący: Dr n. o zdr. Michał Chrobot Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych Doktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego, magister prawa oraz… Czytaj dalej Webinar 25.06.2024: Rozliczanie diagnostyki w ginekologii onkologicznej, w tym badań genetycznych cz. 2

5 czerwca 2024

Webinar 13.06.2024: Punkty zwrotne w leczeniu zaawansowanego raka jajnika – procedura zabiegowa
Szanowni Państwo, 13 czerwca o godzinie 19:00 zapraszamy na webinar Punkty zwrotne w leczeniu zaawansowanego raka jajnika – procedura zabiegowa. Prowadząca: Prof. dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz – specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM… Czytaj dalej Webinar 13.06.2024: Punkty zwrotne w leczeniu zaawansowanego raka jajnika – procedura zabiegowa

PARTNERZY TOWARZYSTWA

Kontakt

Sekretariat PTGO

MedicalArt Group Sp. z o.o.

ul. Promyka 13

01-604 Warszawa

tel/fax: +48 538 496 859

e-mail: sekretariat@ptgo.pl

NIP: 9512110908, KRS: 0000190051

Nr konta: 71 1240 1125 1111 0010 0227 0408

Ta strona używa plików cookie do poprawnego działania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na te zasady.

Zobacz politykę prywatności